Year Name Developer Machines
1981 MikroMikko 1 M6
Computer / Business - Terminal, | Non-arcade,
Nokia Data mame